Södra Cell Mönsterås har nått ett Underhåll i världsklass

Södra är en ekonomisk förening med ca 50 000 personer som medlemmar. Medlemmarna äger tillsammans 36 000 skogsgårdar med mer än hälften av den privatägda skogen i södra Sverige.

Södra består av Södra Skog som tillhandahåller skogliga tjänster och köper in råvara till de producerande enheterna, Södra Wood som tillverkar sågade och hyvlade träprodukter och interiörträ samt Södra Cell som tillverkar pappersmassa. Södra Cell består av tre fabriker (Mönsterås, Mörrum och Värö) som årligen producerar 1,6 miljoner ton pappers- och textilsmassa för världsmarknaden.

Historien om Mönsterås sträcker sig tillbaka till början av 1950-talet. Södra Cell Mönsterås stod klart för produktion 1958 och 1959 gick de första leveranserna. Kapaciteten var då 85 000 ton halvblekt sulfatmassa per år, enbart långfiber.

Idag har Södra Cell Mönsterås en kapacitet på 750 000 ton helblekt sulfatmassa per år. Södra Cell Mönsterås levererar i dag massa till pappersbruk runt om i världen, främst Europa. Ungefär 90 procent av produktionen går på export. Idag är Södra Cell Mönsterås en av världens största och mest högpresterande massaindustrier.

Inom Underhåll har man drygt 130 tjänster fördelade på ansvarsområdena Bygg & transport, Förråd & Service, Projekt/Konstruktion, Teknikservice ELINDA (el, instrument och data), Teknikservice MEK och Processunderhåll. Räknar man enbart underhållstjänster så hamnar man på drygt hundra personer.

I underhållsorganisationen finns också rollen som UH-controller. Dessa personer jobbar fokuserat med att göra uppföljning, sammanställningar och analyser. På så sätt arbetar man aktivt för att bli en kontinuerligt mer datadriven verksamhet.

Man har också sedan flera år tillbaka arbetat mycket aktivt med att skapa ett processinriktat arbetssätt. Arbetsprocesserna sammanställs i Mönsterås Verksamhetsledningssystem (VLS) och detta har också gett namn åt hela arbetsmetodiken. I VLS beskrivs alla underhållets delprocesser.

Översiktsbild av Södra Cells huvudprocesskarta. Varje process är ”klickbar” för att borra djupare ner i respektive delprocess.

I samarbete med Trivalo har Södra Cell Mönsterås målinriktat under flera år arbetat med att skapa ett Underhåll i världsklass. Utifrån en tydlig strategi konkretisera bilden om vart man ska (önskat läge) har vi genomfört auditeringar (nuläge) av verksamheten.

Och en övergripande strategibild som beskriver de olika UH-processerna (aktiviteter) sammankopplade med ett antal ”pusselbitar” som man talar om inom Södra Cell Mönsterås.

Nulägesanalys med Trivalo Audit

Audits har genomförts enligt Trivalos väl beprövade koncept. Auditeringen är en systematisk genomgång av underhållsverksamheten, det vill säga inte bara underhållsorganisationen i sig, utan all verksamhet i företaget som påverkar underhållet.

Trivalo har genomfört auditeringar av underhållsverksamheten i företaget sedan 2007, för att kartlägga framsteg och identifiera ytterligare förbättringsbehov.

Auditeringen omfattar alla berörda medarbetare och involverar dem på ett naturligt sätt i den efterföljande förbättringsprocessen. Utvärderingen blir utgångspunkt för en total förbättringsprocess som skapar höjd produktivitet.

Resultatet från Auditen ges i en scoringform där varje delområde bedöms. Faktum är att Södra Cell Mönsterås numera efter flera års hårt och metodiskt arbete, har fått det högsta uppmätta resultatet någonsin jämfört med andra industriföretag (över 100 st. audits har genomförts av Trivalo) på marknaden. Med scoringen 759 har man nått ett Underhåll i världklass!

MMP (Maintenance Master Plan)

Genomförandeplanen har brutits ned i aktiviteter i en flerårig plan (MMP – Maintenance Master Plan). Den framtagna MMP:en har sedan bl a fungerat som ett viktigt underlag för det tidigare presenterade VLS-arbetet. Mycket av aktiviteterna från handlingsplanen genomförs också i de olika delprocessgrupperna.

Kompetensväxling

Kompetens är en utav grundbultarna för att lyckas med MMP:n och få hela organisationen med sig. För att skapa en gemensam kunskapsgrund, har man därför under flera år skickat deltagare till Trivalos årliga LCP-program (en nio månader lång utbildning som varvar teori och praktiskt arbete i olika verkliga utvecklingsprojekt). Södra Cell har haft närmare 30 chefer och ingenjörer som deltagare i Trivalos utvecklingsprogram för ledare i LCP-programmet. Dessutom har Trivalo Ievererat flera interna utbildningsprogram på siten för över 60 medarbetare i Trivalos utbildningsprogram LCP-Operativa.

Värde

Idag står Södra Cell Mönsterås med en mycket väl fungerande och effektiv underhållsverksamhet, vilket direkt ger påverkan på hela Södra Cell Mönsterås produktionskapacitet, säkerhet och kvalitet.

Det finna många orsaker till att Södra Cell Mönsterås lyckats så väl med att utveckla sin underhållsverksamhet i allmänhet och strategiprocessen i synnerhet. Men några utav de viktigaste punkterna är:

– Långsiktighet

– Metodik

– VLS

– Enhetligt synsätt

– Informationsspridning

– Byggt förtroende

– Extern hjälp i form av Trivalo

En av grundtankarna i Underhåll i världsklass är att ständigt försöka utveckla de olika underhållsprocesserna, så även om strategiprocessen generellt sett fungerar mycket bra så har man lyckats identifiera några områden där man kan bli ännu bättre. Dessa områden är något man fokuserar på enligt beprövad metod att utveckla.

– Södra Cell Mönsterås has purposefully worked on achieving well-functioning and efficient maintenance that creates added value through high availability since 2003. I am happy and grateful to have been involved in this journey and extremely proud of what we have accomplished together within the maintenance organization, says Thomas Håkansson, Maintenance Manager at Södra Cell Mönsterås.

Nyheter

TRIVALO

Göteborg

Adress

Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg

Telefon

+46 – 704 41 96 18

TRIVALO

Malmö

Adress

Gråbrödersgatan 6, 211 21 Malmö

Telefon

+46 – 704 41 96 18

TRIVALO

Stockholm

Adress

Odengatan 106, 113 22 Stockholm

Telefon

+46 – 704 41 96 18

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev