En heltäckande ledningsutbildning inom Underhåll. Teori varvat med praktik ger en certifiering som Underhållschef.

I januari 2023 startade vi omgång (omgång 33 2023) av LCP-programmet pga. hög efterfrågan. I september 2023 startade nästa omgång (omgång 34 2023/2024).
I september 2024 startar vi nästa program omgång 35 2024/2025 som är öppet för anmälan nu.

Samtliga datum för respektive omgång finns längre ner på sidan.

Kursinnehåll
Verkliga industriprojekt och väl sammansatta kursdagar bildar tillsammans en unik utbildning. Genom hela utbildningen är ni en väl sammanhållen grupp med stora möjligheter till erfarenhetsutbyte. Efter utbildningen erbjuds du att delta i årliga aktiviteter inom nätverket.

Varje kursträff omfattar 3 dagar, där vi fördjupar oss mot olika kurstema. Det avslutande industriprojektet ger träning i att analysera, angripa, lösa och presentera verkliga industriprojekt. Deltagarna, som arbetar i grupp, får en direkt användning av nyvunnen kunskap, s k ”action learning”. Utbildningsprogrammet omfattar totalt en arbetsinsats på drygt 30 dagar fördelade över nio månader.

Kursträffar
Varje kursträff består av 3 dagar med inriktning mot ett speciellt kurstema, samt tid avsatt för hemuppgifter, projektarbete mm.

Våra kurstema har följande inriktning:

 • Underhålls resultat
  Beskrivning av underhållsverksamhetens påverkan på olika resultat som produktionsförmåga och anläggningsstatus. Fokus mot att ge kunskap och metodik för att kunna visa på underhållets ekonomiska betydelse. Genomgång och modeller och beräkning av OEE/TAK och driftsäkerhet.
 • Anskaffning med hjälp av LCC/LCP
  Grundläggande kunskaper om LCC (Life Cycle Cost) och LCP (Life Cycle Profit). Träning på att beräkna underhållets påverkan på livslängdsekonomin. Övningar och praktikfall mha programmet TRIVALO-Invest.
 • Ekonomisk reservdelsstyrning
  Genomgång av metoder, organisation och administration för att åstadkomma en ekonomisk reservdelsstyrning. Fördjupning för att förstå olika beräkningsmodeller. Övningar där vi lär oss utnyttja optimeringsprogrammet AFRY-Spare.
 • Planerat underhåll
  Inriktad mot området ”planering & schemaläggning” och genomgång av förebyggande och avhjälpande underhåll. I ett avsnitt fördjupar vi oss i ”operatörsunderhåll”.
 • Ständiga förbättringar
  Att finna alla idéer till förbättring av utrustning, insatser, arbetssätt, administrativa rutiner och hjälpmedel, samt att involvera all personal som använder och sköter utrustningen i det ständiga förbättringsarbetet.
 • Att leda och utveckla underhållet
  Strategiskt tänkande för utveckling av produktionsstödjande och framgångsrikt underhåll. Genomgång av verktyg för auditering av underhållsverksamheten. Ledarskapets roll, samt behovet av resultatmätning och nyckeltal. Beskrivning av krav och möjligheter med olika organisationsutformning och behovet av kompetensutveckling.

Projektarbete
Projektarbetet är ett verkligt uppdrag hos ett företag. Ni arbetar ca 15 dagar i grupper under sakkunnig ledning. Projektidéer utgår från de uppslag som presenteras av varje deltagare.

Målen med projektarbetet är att ge deltagarna en direkt möjlighet att använda nyvunnen kunskap i verkliga miljöer. Träningen förbättrar kompetensen avsevärt hos deltagarna. Dels skall projektarbetet förfina kompetens i olika projektfaser som målformulering, avgränsning, utförande och presentation.

 

Deltagare i LCP-programmet

Kursinnehåll
Efter genomgången utbildning ska du kunna:

 • Ha en bra kunskap om hur man bör agera för att nå ett underhåll i världsklass, genom ett systematiskt och resultatinriktat arbete med underhållsverksamhetens viktigaste processer.
 • Identifiera lämpliga förbättringsinsatser utifrån bästa totalekonomi (UEB) och producera ett relevant beslutsunderlag på detta, samt kunna följa upp och visa effekten av insatsen.
 • Kunskap om Datadrivet Underhåll med dess möjligheter och utmaningar.
 • Att på ett systematiskt sätt arbeta med att identifiera och driva förbättringsinsatser med användande av de lämpligaste metoderna.
 • Delta aktivt i arbetet med att formulera en underhållsstrategi och utifrån en sådan kunna utveckla mål och handlingsplaner för att nå dessa.
 • Medverka i LCC- och/eller LCP-analyser i samband med nyanskaffnings- och modifieringsprojekt.
 • Medverka till att organisera en optimal reservdelshållning.
 • Använda de olika hjälpmedel som finns för denna typ av arbete, t ex TRIVALO-UEB, TRIVALO-Invest och TRIVALO-Spare.
 • Ge deltagarna en god grund för att kunna klara EFNMS-tentamen för ”European Expert in Maintenance Management”.

Certifiering
De som har klarat de tre tentorna samt har gjort ett godkänt projektarbete uppfyller de krav som ställs för att kunna kalla sig Certifierad Underhållschef (certifikat utfärdat av Trivalo).

Utbildningen ger bra förutsättningar att klara de krav som tentamen till European Expert in Maintenance Management är inriktad mot. Samtliga våra lärare är själva certifierade enligt normen European Expert in Maintenance Management. Flera av våra deltagare har även valt att komplettera med denna certifiering. Vi erbjuder även en speciell preparandkurs inför varje EFNMS tentamen till de som gått LCP-programmet.

Kursmaterial
Vid varje kurstillfälle erhålls komplett kursmaterial. Dessutom ingår böckerna ”Underhåll i världsklass” (huvudbok och 11 framgångsrika exempel) samt tillgång till programvarorna AFRY-UEB, AFRY-ROI, AFRY-Invest och AFRY-Spare.

Deltagare
Nytillträdda underhållschefer och underhållsavdelningens ”påläggskalvar”, samt du som är verksam inom produktionen och behöver en större kunskap om viktiga underhållsinsatser för att skapa produktionssäkerhet.

Förkunskaper
Behärskar relevanta frågeställningar från underhåll och produktion eller från serviceverksamhet.

Genomförande
Programmet är en sammanhållen helhet som består av 6 st kursträffar á 3-dagar, 3 st tentor (tillämpnings- och repetitionsuppgifter) och ett projektarbete. Programmet kräver en arbetsinsats på ca 30 dagar fördelade över nio månader. Genom hela utbildningen är ni en väl sammanhållen grupp med stora möjligheter till erfarenhetsutbyte.

Pris
Deltagande i hela LCP-programmet kostar 99 000 SEK exkl. moms per deltagare.

Priset inkluderar lunch, kaffe och kursmaterial vid samtliga utbildningsmoment, men är exklusive logi och middagar samt ev kvällsaktiviteter.

Tid och plats 

LCP-programmet 2023/2024 genomförs under följande tillfällen:

V.37

12-14:e september 2023

V.40

3-5:e oktober 2023

V.45

7-9:e november 2023

V.49

5-7:e december 2023

V.4

23-25:e januari 2024

V.11

12-14:e mars 2024

V.20

Projektrapportering och examination (exakt datum TBD)

LCP-programmet 2024/2025 genomförs med start i september 2024.

Referenser
Bland de företag som utbildat medarbetare finns: ABB, Absolut Company, Alfa Laval, Arla, Billerud, Domsjö Fabriker, Findus, GKN Driveline, Halmstad Energi och Miljö, Holmen, Husqvarna, Iggesund Paperboard, Jönköping Energi,  Metsä Board, Outokumpu, SCA, SKF, Stora Enso, Sysav, Södra Cell, Södra Wood, Vattenfall, Volvo Cars, Volvo Powertrain och Öresundsbron.

Mer information
Vill Du veta mer om kursen alternativt anmäla en eller flera deltagare, kontakta oss per mail [email protected].

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev