Trivalo Audit

Utgångspunkten för alla förbättringar är en god kännedom om vad som är bra respektive mindre bra i den aktuella verksamheten. Underhållsauditeringen ger er denna kännedom.

Likaså är en tydlig och väl förankrad bild av verksamheten en förutsättning för att man på ett framgångsrikt sätt skall kunna formulera, förankra och implementera en strategi. 

Underhållsauditeringen ger förutsättningarna för detta, den underlättar målformuleringen och arbetet med att följa upp hur väl man når dessa mål.

 

Auditeringen är en systematisk genomgång av underhållsverksamheten,  det vill säga inte bara underhållsorganisationen i sig, utan all verksamhet i företaget som påverkar underhållet. 
Auditeringen omfattar alla berörda medarbetare och involverar dem på ett naturligt sätt i den efterföljande förbättringsprocessen. Utvärderingen blir utgångspunkt för en total förbättringsprocess som skapar höjd produktivitet.

 

Genomgången som ger en heltäckande bild av underhållsverksamheten är uppdelad på:

- Strategi

- Ledarskap

- Organisationsutveckling

- Kompetenssäkring

- Informationshantering

- Nyanskaffning och modifiering

- Planering

- Förebyggande underhåll

- Avhjälpande underhåll

- Reservdelsstyrning

- Förbättringsarbete

- Produktionsförmåga och ekonomi 

- Anläggningsstatus, miljö och säkerhet

- Samverkan och överenskommelser

 

Dessa områden är i sin tur uppdelade i underområden, så att man täcker in alla aspekter av underhållsverksamheten.

Utvärderingen av de olika underområdena görs utifrån de tre dimensionerna Angreppssätt, Tillämpning och Resultat.

 

På Trivalo har vi många års erfarenhet av över 100 företag där vi genomfört auditering av olika verksamheter genom intervjuer och benchmarking. På så sätt har vi en unik insyn i vilka aspekter som gör en verksamhet välfungerande utifrån Människa, Process och IT, men också vilka potentialer som man bör fokusera på. Underhållsauditeringen grundar sig på den struktur och det arbetssätt som så framgångsrikt tillämpas i samband med Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK) och flera andra internationella kvalitetspris. Dessutom har SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling (organisationen bakom USK), granskat och godkänt resultatet.

 

Leveransen innehåller

 

- Underhållsauditering på plats hos er under 2 dagar

- Trivalo för– och efterarbete 

- En halvdags genomgång av slutdokumentation och förbättringsförslag

 

Vad krävs av er?

 

- Deltagande av nyckelpersoner i 2 dagars auditering på plats hos er

 

Värde för er

 

- Insikt om ert nuläge i verksamheten utifrån treenigheten Människa, Process, IT

- Förbättringspotential i verksamheten utifrån treenigheten Människa, Process, IT

- Positionering i Trivalo scoringmodell för underhållsverksamheter; utgångspunkt för en total förbättringsprocess som skapar höjd effektivitet

- Heltäckande bild av underhållsverksamheten utifrån alla processer och funktioner som påverkar underhållet

 

Trivalo Audit kan med fördel kombineras med vår tjänst "Digital Audit" för att ge det kompletta nuläget. 

 

Kontakta oss för mer information