Trivalo Processaudit

Utgångspunkten för alla förbättringar är en god kännedom om vad som är bra respektive mindre bra i den aktuella verksamheten. 

Likaså är en tydlig och väl förankrad bild av verksamheten en förutsättning för att man på ett framgångsrikt sätt skall kunna formulera, förankra och implementera en strategi. 

På Trivalo har vi +20 års erfarenhet av över 100 företag där vi genomfört auditering av olika verksamheter genom intervjuer och benchmarking.

På så sätt har vi en unik insyn i vilka aspekter som gör en verksamhet välfungerande utifrån Människa, Process och IT, men också vilka potentialer som man bör fokusera på. 

 

I vår Processaudit gör vi en fördjupad och systematisk genomgång av er utvalda huvudprocess.

 

- Nyanskaffning och modifiering

- Planering

- Förebyggande underhåll

- Avhjälpande underhåll

- Förbättringsarbete

- Reservdelsstyrning

 

Auditeringen omfattar de medarbetare som arbetar med eller är berörda av aktuell process och involverar dem på ett naturligt sätt i den efterföljande förbättringsprocessen. Utvärderingen blir utgångspunkt för en total förbättringsprocess med aktuell process.

Utvärderingen av de olika underområdena görs utifrån de tre dimensionerna Angreppssätt, Tillämpning och Resultat.

Processauditeringen grundar sig på den struktur och det arbetssätt som så framgångsrikt tillämpas i samband med Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK) och flera andra internationella kvalitetspris. Dessutom har SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling (organisationen bakom USK), granskat och godkänt resultatet.

 

Leveransen innehåller

 

- Underhållsauditering på plats hos er under 2 dagar

- Trivalo för– och efterarbete 

- 2 timmars genomgång av slutdokumentation och förbättringsförslag av utvald process

 

Vad krävs av er?

 

- Deltagande av nyckelpersoner under delar av de två dagar som auditeringen tar på plats hos er (en timme per person för intervju) samt vid genomgång av slutresultat

 

Värde för er

 

- Insikt om ert nuläge av utvald process i verksamheten utifrån treenigheten Människa, Process, IT

- Förbättringspotential av utvald process utifrån treenigheten Människa, Process, IT

- Positionering i Trivalo scoringmodell för utvald process; utgångspunkt för en total förbättringsprocess som skapar höjd effektivitet

 

Trivalo Processaudit kan med fördel kombineras med vår tjänst "Trivalo Audit" för att ge det kompletta nuläget för hela underhållsverksamheten

 

Kontakta oss för mer information