Organisationen Water Aid´s vision är en värld där alla, över­allt, har rent vat­ten, toalet­ter och hy­gien. Du kan vara med och förän­dra liv bland världens fat­ti­gaste och mest mar­gin­alis­er­ade män­niskor.

785 miljoner män­niskor sak­nar till­gång till rent vat­ten. Det är var tionde per­son av världens be­folkn­ing. Det leder till att män­niskor tvin­gas dricka smut­sigt vat­ten, nå­got som är före­nat med livs­fara. Många sjuk­do­mar sprids genom smut­sigt vat­ten, ex­em­pelvis di­arré som är den näst van­li­gaste död­sor­saken i världen för barn. Varje dag dör runt 800 barn un­der fem års ålder av sjuk­do­mar som de har drab­bats av på grund av smut­sigt vat­ten, dålig san­itet och bri­s­tande hy­gien. Värld­shäl­soor­gan­i­sa­tio­nen (WHO) rek­om­menderar regelbunden handtvätt med tvål och vat­ten för att min­ska risken att smit­tas av Covid-19. Men idag sak­nar miljoner män­niskor världen över fa­ciliteter för handtvätt med tvål och vat­ten, både i hem och på de sjukvård­san­läg­gningar som de är beroende av för vård.

Till­gång till rent vat­ten är grundläg­gande för alla samhällen, och brist på rent vat­ten får kon­sekvenser inom många om­rå­den. Ofta är det kvin­nor och barn som drab­bas hår­dast. På många håll i världen är det kvin­nors och flick­ors ans­var att hitta och hämta vat­ten. Det in­nebär ofta långa van­dringar varje dag där de måste bära tunga vat­ten­dunkar i svår ter­räng.

För att göra skillnad stödjer Trivalo organisationen WaterAid. Under mars månad deltar vi i kampanjen ”March for water” där vi förutom bidrar med en ekonomisk gåva till kampanjen, även registrerar våra dagliga steg. På så vis kan vi bidra till en bättre värld, men förhoppningsvis också få ökad rörlighet bland alla anställda. Win/Win!

Läs mer om Wateraid´s viktiga arbete och kampanjen här 

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev