Verktygslådan

För att snabbt och effektivt kunna generera högre värde till våra kunder, har vi på Trivalo skapat verktyg och paketerade tjänster.

Verktygslådan utvecklas kontinuerligt genom att tillämpa våra erfarenheter, kombinerade expertiser samt via värdefull innovation tillsammans med våra kunder.

Ett stort värde med standardiserade verktyg och tjänster, är att kunna jämföra sig mot andra underhållsverksamheter.

Gratis Självutvärdering

Ni får en inblick i er underhållsverksamhet – och får en benchmark mot svensk industris mognadsgrad i underhåll jämfört med er, helt gratis.

En viktig del av Trivalos strategi är att vara kunskapsgenerösa – vi vill skapa ett samarbetsklimat med våra kunder och partners där vi delar med oss av varandras erfarenheter.

Vi ger er en första insikt om er verksamhets nuläge och en möjlighet att använda resultatet som en benchmarking mot andra företag i branschen. På detta sätt kan kunskapen spridas snabbt mellan många företag och man får mer insikt om nuläget i underhållsverksamheterna inom svensk industri.

Benchmarkingdatabasen är baserad på över 100 svenska industribolag.

Självutvärderingen består av totalt 21 frågor, är helt kostnadsfri och tar ca 30 minuter i anspråk.

 

Gå till Självutvärderingen

Önskat läge

Önskat läge är det strategiska dokumentet för er underhållsverksamhet som normalt sträcker sig 3-5 år framåt. Hela underhållsverksamheten behöver förstå vart man ska, för att på så sätt kunna fokusera på rätt saker och successivt förändras.

Vi vet att man lätt blir ”hemmablind” vilket är mänskligt. I vårt standardiserade arbetssätt för att forma ett ”önskat läge” så har vi inkluderar vi en inspirationsworkshop för Datadrivet Underhåll i världsklass. Syftet är att höja blicken och ge insikt om vilka möjligheter som finns. På så sätt är det lättare att börja forma målen för en tidsperiod ett antal år framåt (normalt 3-5 år).

Önskat läge är en fast pris tjänst där vi har en väl beprövad metodik, mallar och erfarenhet från andra företag där vi tillsammans med er jobbar fram ert Önskade läge.

MMP (Maintenance Master Plan)

När Önskat läge och Nuläge är definierat och överenskommet, är MMP ett bra verktyg att tydliggöra och kommunicera resan framåt, för underhållsverksamheten.

Normalt sett är ett önskat läge 3-5 år framåt i tiden. För att förändringen mot det önskade läget ska ske på ett strukturerat och värdebaserat sätt, behöver man beskriva alla aktiviteter i en kronologisk ordning. I en så kallad MMP (Maintenance Master Plan).

Med bakgrund av en mängd genomförda förändringsresor i underhållsverksamheter så har vi tagit fram en metodik med mallar och kunskap för att beskriva MMP:n. I workshopform tar vi tillsammans fram er MMP baserad på tidigare genomförd nulägesanalys (Audits).

 

Nyckeltalspaket

Att bli en mer datadriven underhållsverksamhet kräver en kontinuerlig mätning av olika relevanta nyckeltal. Nyckeltalpaketet är en samling definierade nyckeltal som hjälper er att använda rätt och möjliga (utifrån tillgänglig data) nyckeltal utifrån nuläge->önskat läge.

Att mäta är att veta. Och att mäta rätt data är helt avgörande för att ta fler rätt beslut mot ett mer Datadrivet Underhåll och påverkan av UEB (Underhållets ekonomiska betydelse). Mätningar av nyckeltal bör ske löpande så att ni kan se er progress från nuläge till önskat läge. Såväl på strategisk, taktisk och operativ nivå.

Att presentera nyckeltal som alla nivåer i organisationen kan ta till sig och känna att det är något de förstår och kan påverka (”Företaget”, ”Laget” och ”Jaget”) vet vi är oerhört viktigt. Det gäller att inte presentera alla nyckeltal hela tiden, utan relevanta nyckeltal utifrån vad verksamheten fokuserar på för tillfället

Det finns flera parametrar att ta hänsyn till när ni som underhållsverksamhet bestämmer vilka nyckel ni ska mäta. T.ex.

Validitet: Måttet skall återspegla det man vill mäta. Mäta det som är relevant och driver rätt frågor!
Reliabilitet: Tillförlitlighet i mätresultatet. Mäta på rätt sätt!
Relevans, begriplighet och snabbhet: Måttet måste vara relaterat till övergripande mål och resultat.
Precision och noggrannhet: Balans mellan enkelhet och noggrannhet.
Påverkbarhet: Berörda måste förstå hur man kan påverka resultatutfallet.
Rättvisa, stabilitet och accepterbarhet: Viktigt vid t.ex. lönesättning.
Anpassbarhet: Tålighet mot variationer och ändrade förutsättningar.

Med dessa parametrar har vi skapat ett nyckeltalspaket baserat på standarden SS-EN 15341 (som bygger på SS-EN 13306) där vi adderat nyckeltal för Datadrivet underhåll och datakvalitet. Nyckeltalspaketet beskriver vilken data som behöver vara tillgänglig och hur för att kunna mätas på ett bra sätt.

Inspirationsworkshop Datadrivet Underhåll i världsklass

Skapa en gemensam insikt och förståelse om Datadrivet Underhåll och dess potentialer och utmaningar framåt. Förstå alla ”buzz words” och konkretisera begreppen genom insyn i verkliga kundexempel samt vad forskningen inom området säger.

Digitalisering, Prediktivt underhåll, AI/Machine Learning och Smart Maintenance/Underhåll. Buzz words som cirkulerar på de allra flesta industriföretag idag.

Många underhållsorganisationer (och företagsledningar) i svensk industri ställer sig flera relevanta frågor:

 • Vad innebär det här för oss?
 • Vilka delar kan ge oss ett värde på kort och lång sikt. 
 • Vart och hur börjar vi?

Med vår långa erfarenhet vet vi att första steget till att ta rätt beslut, är att först skapa insikt.

Med vår inspirationsworkshop ”Därför Datadrivet Underhåll” så tar vi alla dessa frågor i  beaktning. Vi ger en insikt över hela området utifrån både verksamhet- och teknikperspektiv. Då vi har jobbat inom detta område i flera år så har vi också med ett antal konkreta kundexempel som vi vet skapar än högre förståelse.

Inspirationsworkshopen fungerar alldeles utmärkt att köra via Teams/video.

Underhållsutveckling med systemstöd och analys

Underhållsutveckling med fokus på datadrivetunderhåll i världsklass. Med kontinuerlig stöttning supporterar, förvaltar och utvecklar vi systemstöden i harmoni med ert önskade läge framåt.

Vi är en del av er verksamhet och med våra standardiserade arbetssätt, verktyg och analys stödjer vi er utveckling inom bestämda fokusområde. Vi hanterar era systemfrågor, incidenter och förändringar och håller ihop underhållsverksamhetens processer och arbetssätt med underliggande system (underhållssystem, analysverktyg m.m.) så att en helhet och utveckling säkerställs.

Databaserad nulägesanalys

En gemensam nulägesbild av ert underhållsdata och kvaliteteten på denna. Vi skapar också tydliga insikter och rekommendationer hur ni kan förbättra såväl datakvalitet som processer i er underhållsverksamhet. Vi ger också svar på frågorna om hur ni tar nästa steg mot ett Datadrivet Underhåll i världsklass.

Med våra färdiga analysverktyg analyserar vi data från ert underhållssystem och med våra beräkningsmodeller ger vi er insikt om ert nuläge och förbättringspotential mot ett Datadrivet Underhåll.

Förutom viktig data om nuläget på anläggningen innehåller er data också många sanningar om hur arbetet med att upprätthålla statusen på anläggningarna bedrivs. Exempelvis underhållets effektivitet, planeringseffektivitet, datakvalitét, fördelning av underhållsarbete osv.

Dessa sanningar använder vi för att staka ut vägen framåt så att ni får rätt resultat i rätt ordning.

Levereras till ett fast pris oavsett underliggande Undehållssystem. Normalt leveranstid på 4-6 veckor.

Intervjubaserad nulägesanalys (Audit)

Få en oberoende och heltäckande nulägesbild av hela underhållsverksamheten dvs. både Underhållsorganisation och alla de delar av verksamheten som påverkar underhållet. Denna genomförs via intervjuer och workshopar runt er verksamhet.

Utgångspunkten för alla förbättringar är en god kännedom om vad som är bra respektive förbättringspotential i underhållsverksamheten. Vår intervjubaserade Audit ger er denna kännedom.

Likaså är en tydlig och väl förankrad bild av verksamheten en förutsättning för att man på ett framgångsrikt sätt skall kunna formulera, förankra och implementera en strategi. 

Auditeringen är en systematisk genomgång av underhållsverksamheten,  det vill säga inte bara underhållsorganisationen i sig, utan all verksamhet i företaget som påverkar underhållet. 

Auditeringen omfattar alla berörda medarbetare och involverar dem på ett naturligt sätt i den efterföljande förbättringsprocessen. Utvärderingen blir utgångspunkt för en total förbättringsprocess som skapar höjd produktivitet.

Genomgången som ger en heltäckande bild av underhållsverksamheten är uppdelad på bland annat 

 • Strategi/Ledarksap
 • Kompetenssäkring
 • Nyanskaffning och modifiering
 • Planering
 • Förebyggande och avhjälpande underhåll
 • Reservdelsstyrning
 • Produktionsförmåga och ekonomi
 • Anläggningsstatus, miljö och säkerhet

På Trivalo har vi många års erfarenhet av över 100 företag där vi genomfört auditering av olika verksamheter genom intervjuer och benchmarking. På så sätt har vi en unik insyn i vilka aspekter som gör en verksamhet välfungerande utifrån Människa, Process och IT, men också vilka potentialer som man bör fokusera på. 

Audit kan med fördel kombineras med vår Databaserade Nulägesanalys för att ge det kompletta nuläget. 

Reservdelsoptimering

Hitta besparings- och effektiviseringsmöjligheter i er förrådsverksamhet. Vi har fokus på att optimera kapitalbindningen i förhållande till de bristkostnader som kan uppstå.

Med vårt färdiga analysverktyg analyserar vi ert förrådsdata från ert underhållssystem/affärssystem och med våra beräkningsmodeller ger vi er insikt om hur statusen är på ert förråd och vilka förbättringspotentialer som finns.

Vi vet med erfarenhet att det finns stora besparings- och effektiviseringsmöjligheter i företags förrådsverksamhet. 

I vår bok Underhåll i Världsklass beskriver vi modeller för ekonomisk reservdelsstyrning och vi har under många år hållit utbildningar inom området. All den här kunskapen omsätter vi i praktiken på ert förrådsdata.

Vi kommer bland annat ge er:

 • Volymvärdesanalys inklusive förslag på A-,B- och C-klassning
 • Förslag på klassificering av material i försäkrings-, förbruknings- och förbrukningsmaterial 
 • Optimeringsförslag på det A-klassade materialet
 • Förslag på utskrotning av artiklar 
 • Förslag på mål och nyckeltal, samt på hur arbetet ska drivas vidare utifrån analysen 

Levereras till ett fast pris oavsett underliggande system. Normalt leveranstid på 4-6 veckor.

Processbibliotek

Vårt processbibliotek med 14 definierad underhållsprocesser är utvecklade och förfinade baserat på all vår erfarenhet och insikter i många svenska industrier. Vi använder processerna som ett referensmaterial mot era egna processer.

Vi har beskrivit Underhållets 14 processer som:

Huvudprocesser (Nyanskaffning/modifiering, Planering, FU, AU, Reservdelsstyrning, Förbättringsarbete)
Stödprocesser (Strategi, Ledarskap, Organisation, Kompetens, Information)
Resultatprocesser (Produktionsförmåga/ekonomi, Anläggningsstatus/Miljö/Säkerhet, Samverkan/utfästelser)

Processbiblioteket har definierade och beskrivna processer med tillhörande roller. Givetvis är alla underhållsverksamheter olika och unika på sitt sätt. Men vi vet samtidigt med erfarenhet att runt 85% är lika oavsett typ av anläggning, storlek etc. Processbiblioteket är ett bra verktyg vid utveckling och förändring av en underhållsverksamheten och på så sätt få ett utifrån-in perspektiv.

Optimering anläggningsdata

En kritiskt viktig komponent för att kunna bedriva ett Datadrivet Underhåll i Världsklass är strukturerad och kvalitetssäkrad anläggningsdata. Det är också ett måste för framtida maskininlärningsmodeller och Underhållets Ekonomiska Betydelse.

Med våra färdiga metoder, verktyg och best practice hjälper vi er att höja kvaliteten på er anläggningsdata till ett strukturerat och analyserbart dataunderlag. Vi etablerar också tillsammans en struktur för att upprätthålla datakvaliteten i ert underhållssystem så att ni kan fortsätta er resa mot ett Datadrivet Underhåll.

Optimering av anläggningsdata finns för:

 • Utrustningstyper
 • Felklasser och felkoder
 • Kritikalitetsklassning
Underhålls i världsklass - Böckerna

Kunskap och insikt är en utav de viktiga komponenterna för förändring. Underhåll i världsklass böckerna ger er grunderna av kunskap inom underhåll.

Med fler än 5000 sålda böcker har Underhåll i världsklass blivit något av en bibel inom Underhållssverige.

Leo Hagberg och Tomas Henriksson på Trivalo som skrivit böckerna, har i över 40 år arbetat med att utveckla underhållsorganisationer. Under åren har de samlat på sig mängder med erfarenheter och goda exempel på hur en effektiv underhållsorganisation ska drivas. 

Böckerna ligger också till stor grund för Trivalos koncept och fokus på tre-enigheten Människa, Process och IT.

Ni beställer böckerna direkt från Trivalo här

Nyheter

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev